Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

Zákon č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií

 

výňatek
Tučně změny platné od 1. července 2015

§ 7
Snižování energetické náročnosti budov
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
  , která jsou financovaná z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo
  finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

  v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle
  § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících
  se příslušné instalace

§ 10d
Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z
  obnovitelných zdrojů
(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících
  energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná provést instalaci") je
  fyzická osoba, která je držitelem
a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž,
  opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž,
  opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o
  uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
(1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností
  spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
  pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikace pro příslušnou
  činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

(2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných
  zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
  výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie;
  ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu
(3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách
  údaje z evidence vydaných osvědčení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,
b) datum narození,
c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů,
  jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.


§ 12
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo
  činnost osoby oprávněné provést /provádět instalaci,
g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní
2. některou z povinností podle § 7 odst. 4
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h).
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo m) bodů 5, nebo 6.

§ 12a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo
  osoby oprávněné provést/provádět instalaci,
i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4
p) v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností spočívajících
  v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli
  příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace,

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a)/b), c), d), e), f), g),
  k) bodu 2 nebo 4, písm., l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),
   písm. o) bodu 2, písm. p) nebo q),
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j)
  nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j)
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu 1 nebo
  3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. n) nebo
  podle odstavce 2.
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), k) bodu 1 nebo
  3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) bodu 1 nebo písm. r) nebo
  podle odstavce 2.

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E