Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

KOMÍN - SPALINOVÉ CESTY

 

 

ING. FRANTIŠEK JIŘÍK - KOMÍN SERVIS

158 00 Praha 5, Petržílkova 2583/15 - Soudní znalec obor stavební, specializace kominictví

 

 

 

SPALINOVÁ CESTA - KOMÍNY

PRO PELETOVÁ KAMNA COLA

.

.

.

Úvod

.

 

Peletová kamna  jsou ocelolitinová kamna na spalování dřevěných pelet. Zásobník na pelety je součástí kamen. Pelety ze zásobníku se dopravují šnekovým dopravníkem do speciálního topeniště, kde se spalují. Vzduch ke spalování je přiváděn do kamen vzduchovým ventilátorem, který současně vytváří přetlak na spalinové cestě. Velikost přetlaku v sopouchu výrobce kamen neuvádí! Při měření na spalinové cestě byla naměřena hodnota 9 Pa, která se ale může měnit. Přetlak ve výši 9 Pa byl uvažován při výpočtu velikosti spalinové cesty.

-

-

 

Návrh a provedení spalinové cesty

 

Spalinová cesta musí nejméně odpovídat ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky a ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Obě normy v platném znění.

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a  místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší ani v nejbližším okolí. Musí být také zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází. Pro zajištění bezpečného a bezporuchového odvodu spalin od spotřebičů se provádí teplotní a tlakové výpočty spalinové cesty.

Před napojením peletových kamen TERMO ORION je nutné posoudit, zda komínová konstrukce odpovídá svým provedením připojovaným kamnům. Komín by měl být vícevrstvý s přetlakovou komínovou vložkou. Zatřídění komína podle ČSN EN 1443 by mělo být následující: ČSN EN – T250 P1 D 2 Gxx

Měl by to být komín v teplotní třídě do 250 °C (nízká teplotní třída je odůvodnitelná tím, že spalování pelet je řízené a max. teplota spalin dle výrobce kotle je 162 °C), přetlakový, v tlakové třídě P1, P2 (přetlak do 200 Pa) pro suchý provoz (označení D), z hlediska odolnosti proti korozi ve třídě 2 (pro dřevo) a odolný proti vyhoření sazí (G). Neoznačená písmena xx značí minimální vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí, což závisí na typu a provedení komína.               

Podle přiložených výpočtů je, při uvažovaném přetlaku za spalinovým hrdlem kotle 9 Pa, vyhovující kovová komínová vložka světlosti 90 mm, při účinné výšce 4 m. Tato velikost vložky by zaručovala bezpečný odvod spalin při ustáleném provozu při jmenovitém i minimálním výkonu spotřebiče paliv. Teoreticky vychází výpočtově přebytek účinného tahu komína, ale při náběhu kotle nelze vyloučit, že spalinová cesta bude v přetlaku. V normě ČSN 73 4201:2008 je stanoven minimální průměr komínového průduchu na pevná paliva 140 mm. V revizi ČSN 73 4201:2010, která má být zpracována do konce května 2010 bude ale uvedeno, že pro spotřebiče na pevná paliva s nuceným odvodem spalin může být světlý rozměr komínového průduchu menší, pokud to stanoví výrobce spotřebiče paliv. Pro posuzovaná peletová kamna vyhoví světlost komínového průduchu 90 mm i při větší účinné výšce komína (viz přiložený výpočet). Účinnou výškou komína se zvýší komínový tah, ale zvětší se i tlakové ztráty v průduchu komína, takže v komínovém průduchu bude stále malý podtlak.

Pokud budou peletová kamna napojena do běžného vícevrstvého keramického komína na pevná paliva světlosti 140 mm (komín Schiedel), průřez bezpečně vyhoví od účinné výšky 5 m. V komínovém průduchu bude podtlak 10 Pa, který je větší než přetlak v kotli 9 Pa, takže spalinové cesta bude podtlaková.  Tyto kamna lze tedy připojit do vícevrstvého keramického komína světlosti 140 mm bez úprav, i když je to komín podtlakový v tlakové třídě N1, N2 (viz výpočet).

Pravděpodobně bude možné připojit peletová kamna i do jednovrstvého zděno komína velikosti 150 x 150 mm, v rodinném domku, pokud bude komín v dobrém technickém stavu, i když podle výpočtu bude problémem malá rychlost při proudění spalin. Jednovrstvý zděný komín je v ČSN 73 4201:2008 deklarován jako komín pro občasně používané stavby a proto se nově tyto komíny nestaví. Některé stávající komíny nebývají v dobrém technickém stavu, takže takový komín bude použitelný pouze s kovovou, komínovou vložkou v tlakové třídy P1, P2.

Přetlaková spalinová cesta musí mít zadní větrání, aby při případné netěsnosti komínové vložky nepronikly spaliny do prostoru, kterým komín prochází. Zadním větráním se odvětrává mezera mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm. V nejnižší části komína musí být do komínového pláště zřízen vstupní otvor pro přívod vzduchu a pod ústím komína musí být zřízen otvor pro odvod ventilačního vzduchu. Může to být zajištěno i úpravou v ústí komína.

Spalinová cesta musí být kontrolovatelná a čistitelná. Neúčinná výška komínového průduchu spotřebiče na dřevo je 1/20 účinné výšky komína. V půdici komínového průduchu musí být proveden vybírací otvor na kontrolu komínového průduchu a pro výběr sazí. Komínový průduch se čistí vymetacím otvorem v půdním prostoru, nebo ústím komínového průduchu z komínové lávky. Vybírací i vymetací otvor musí být uzavřen těsnými, nehořlavými komínovými dvířky.

Po dokončené spalinové cestě musí být komín označen identifikačním štítkem, na kterém je vyznačena identifikace komína podle ČSN EN 1443, nebo podle výrobkové normy výrobce systémového komína nebo komínové vložky. Na štítku musí být ještě uvedeno jméno, adresa a telefon montážní firmy a datum instalace komína.

Před uvedení spotřebiče do provozu musí být provedena výchozí kontrola spalinové cesty odborně způsobilou osobou (revizní technik komínů). Při výchozí kontrole, po připojení kotle na dřevěné pelety by měly být zjišťovány tyto skutečnosti - že:

1)    byly dodrženy montážní pokyny výrobce;

2)    je správně vyplněný identifikační štítek spalinové cesty;

3)    jsou přístupné všechny otvory pro kontrolu, čištění, údržbu a měření;

4)    jsou bezpečně namontovány všechny konstrukční díly, kouřovody, spojení,kotevní pásky apod.;

5)    spalinová cesta vyhovuje připojenému spotřebiči;

6)    byl správně vyroben a namontován kouřovod;

7)    je dodržena min. vzdálenosti mezi kouřovodem a hořlavými materiály;

8)    je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována vnitřní světlost spalinové cesty;

9)    zadní větrání není zčásti nebo zcela ucpáno;

10)  je správně namontována ochrana před bleskem u kovových částí komína;

11   poloha ústí komínu odpovídá ČSN 73 4201;

12)  přístup k ústí komínu odpovídá ČSN 73 4201;

13)  byla dodržena správná vzdálenost od hořlavých materiálů;

.

O výsledku výchozí kontroly spalinové cesty sepíše odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů) revizní zprávu spalinové cesty podle přílohy C normy ČSN 73 4201:2008, jejíž nedílnou přílohou je technická zpráva podle přílohy D. Doporučuje se technickou zprávu doplnit výpočtem, pokud nebyl výpočet součástí projektové dokumentace. Revizní zpráva se předá stavebníkovi nebo jím pověřené osobě.

Na vyžádání objednatele nebo stavebního úřadu může být provedena zkouška plynotěsnosti, která se provádí u komínů a komínových vložek, popř. na celé spalinové cestě tlakové třídy P1, P2. Zkouška plynotěsnosti se provede podle přílohy, která je uvedena v příloze O – ČSN EN 15287-1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.

 

 

 

Praha 20. 2. 2010                                                                       Ing. František Jiřík

 

ING. FRANTIŠEK JIŘÍK - KOMÍN SERVIS

158 00 Praha 5, Petržílkova 2583/15 - Soudní znalec obor stavební, specializace kominictví

 

 

 

.


 

DOPORUČENÉ PRŮMĚRY A VÝŠKY KOMÍNU PRO PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA OD VÝROBCE KAMEN

 

 PRŮMĚR KOUŘOVODU

v milimetrech

 

 DOPORUČENÝ PRŮMĚR

 KOMÍNU v milimetrech

 

 VÝŠKA KOMÍNU

v metrech

 

 80 mm 100 mm 3 m
  80 mm  120 mm 4 m
 80 mm 140 mm 5 m
 80 mm 160 mm 6 m
 80 mm 180 mm 7 m
 80 mm 200 mm  8 m

 


      Za správnou funkci komínu odpovídá instalační  kominická firma, která provede instalaci komínu nebo vyvložkování komínu, dle platných předpisů a norem. Následně vystaví revizi na komín pro peletová krbová kamna COLA.

 

 

 

 

 

 

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E