Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

 

O Programu Čistá energie Praha 2014 pro peletová kamna COLA 

 

E

 

Instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty

 

30.000 Kč

 

Dotace 30 000,- Kč, hlavního města Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie, například pelet, na území hl.m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn zastaralých topných systémů ve prospěch ušlechtilých ekologických paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání (dále jen „byt“).

Dotační řízení probíhá v souladu se z. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Dotace jsou finanční prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy, které jsou poskytovány na realizaci projektů v oblasti životního prostředí dle ust. § 68 odst. 2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm. g) zákona.

Hlavní město Praha (dále jen „poskytovatel“) si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního programu, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

 

1)  Možnost získání dotace 30 tisíc korun na peletová kamna COLA, se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl.m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014.

 

2)  Dotace se vztahuje na:

 náhradu neekologického topného systému ve prospěch obnovitelných zdrojů energie

 

3) Dotace se nevztahuje na:

a) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě;

b) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;

c) topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;

d) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.

 

4) Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let.

 

5) Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl.m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Na dotaci není právní nárok.

 

6)  Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahuje z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dotace a informace :  http://envis.praha-mesto.cz/(au0hkmfsgawyl445va443q2b)/default.aspx?id=87673&ido=5048&sh=-530073640

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E